Ruilen van dagen

Als je een keer een dag(deel) wilt ruilen, alleen bij kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dan doen we ons best om dit in te passen. Dit is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de bezetting van de groep het toelaten. De gewenste ruildag geef je door op het Ouderportaal.

Richtlijnen

  • De clustermanager is akkoord met de gewenste ruil;
  • Je dient het verzoek vooraf in op de locatie;
  • Er is plaats in de basis- of stamgroep. Als er geen plaats is in de eigen basis- of stamgroep maar wel in een andere of samengestelde groep, krijg je dit als keuze voorgelegd;
  • We hoeven geen extra pedagogisch medewerker in te zetten als gevolg van de ruiling;
  • De ruiling valt in een periode van een maand voor of een maand na de ruildatum;
  • Maximaal één dag(deel) per kind per maand ruilen.

Aan ruilen zijn géén kosten verbonden.

Ruilen bij ziekte

Als je kind door ziekte niet aanwezig is, kun je een ruildag aanvragen op het Ouderportaal. Ook hier geldt dat dit voor maximaal één dag in de maand is en dat je het verzoek vooraf indient. Wanneer je je kind op maandag ziek meldt en voorziet dat het kind ook de volgende dag of dagen niet naar de locatie zal gaan, kun je voor één van die volgende dagen een ruilaanvraag indienen.

Ruilen bij studiedag

Bij de buitenschoolse opvang is het in principe mogelijk om bij een studiedag een dagdeel ‘gewone opvang’ te ruilen met een (dagdeel) studiedag. Het moet wel gaan om hetzelfde aantal uren in dagdelen. Je ruilt dus één op één. Er is geen sprake van gegarandeerde opvang. Aan het minimum aantal kinderen moet, net als anders, voldaan worden en ook de andere richtlijnen voor ruilen blijven geldig.

Terugruilen

Als een ruildag door de clustermanager is goedgekeurd kun je niet zonder meer terugruilen naar de dag waarop je kind volgens de overeenkomst recht zou hebben. Terugruilen kan alleen na toestemming van de clustermanager.

Afwijzing

We zijn ons er van bewust dat we deze service, bij de locaties waar de basis- of stamgroepen het maximum toegestane aantal kinderen komen, niet altijd tot tevredenheid kunnen invullen. We moeten dan ‘nee’ verkopen. We willen altijd kwaliteit leveren en werken vanzelfsprekend volgens de wettelijke eisen. We vragen daarom begrip als de pedagogisch medewerker of clustermanager niet aan je verzoek tot ruilen kan voldoen

Share This