Raad van toezicht

Vanaf 1 januari 2018 zijn de SPOM locaties voor peuterwerk en kinderdagopvang (KDV en BSO) in de gemeente Druten en de gemeente West Maas en Waal ondergebracht in de stichting SPOM Kinderopvang. De stichting SPOM Kinderopvang heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Door de keuze voor deze structuur wordt bestuur en intern toezicht gescheiden. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en zijn nader uitgewerkt in een reglement.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder. Aandachtspunten zijn daarbij met name de kwaliteit van de kinderopvang locaties en de besteding van de beschikbare financiële middelen.

Het bestuurlijk functioneren wordt door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur getoetst aan de principes van de Code Goed Bestuur. Het vormt de basis voor een professioneel bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen die vanuit hun maatschappelijke achtergrond invulling geven aan hun taak. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn één maal herbenoembaar.

 

Share This