Informatie Druten

Door de professionalisering van de organisatie van de peuterspeelzalen te Druten zijn sinds 2005 diverse beleidsplannen opgesteld en bijgesteld. In een meerjarenbeleidsplan zijn de beleidsvoornemens voor de jaren 2009-2014 neergelegd. Dit beleidsplan is nog door de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Druten vastgesteld. Het beleidsplan 2014 geeft de meest recente terugblik en focus op de toekomst.

De pedagogische visie is vastgelegd en sinds het ontstaan van stichting SPOM Peuterspeelzalen wordt daarin steeds meer de afstemming gezocht met de pedagogische visie van de scholen.

VVE middelen

Van de gemeente ontvangen peuterspeelzalen en basisscholen zogenaamde VVE-gelden. Dit zijn financiële middelen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De peuterspeelzalen vormen de voorschool waar taalontwikkeling een belangrijke rol speelt. In het schooljaar 2011-2012 zijn alle peuterspeelzaalleidsters gecertificeerd in VVE Onderwijs.

Puk & Ko en prietpraatgroepen

De peuterspeelzalen hebben de middelen geïnvesteerd in de methode Puk & Ko, een methode waarbij een pop als vriendje van de kinderen de hoofdrol speelt om taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarnaast krijgen peuters met de indicatie taalachterstand wekelijks extra taalstimulering op twee extra  Prietpraatdagdelen.

U kunt op deze pagina de diverse beleidsplannen en protocollen hier inzien.

Share This