Medezeggenschap

We vinden het erg belangrijk dat ouders meedenken en -praten over de kwaliteit van locatie waar hun kind naar toe gaat. Alle locaties hebben in principe een oudercommissie. Zij zijn het klankbord van de ouders en betrokken bij het opstellen en evalueren van bijvoorbeeld de pedagogisch werkplannen van de locatie. Daarnaast helpt de oudercommissie  met de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten. De oudercommissie wordt in de oudercommissievergadering geïnformeerd over zaken die spelen, betrokken bij ontwikkelingen en kunnen zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Daarnaast kan er een IKC-raad gevormd zijn, waarin de ouders van de opvang eigenstandig een rol vervullen.

Share This