Incidentele opvang

Als je een keer een extra dag(deel) nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je een vergadering hebt, proberen we dit voor je te regelen. Dit is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de bezetting van de groep het toelaten. Met toestemming van ouders is incidentele opvang ook mogelijk binnen de eigen locatie in een andere dan de eigen groep. Pedagogisch medewerkers letten er extra op dat het kind zich ook daar prettig voelt. Als het nodig is, krijgt het kind extra aandacht. We doen bijvoorbeeld een spelletje met het kind en betrekken andere kinderen hierbij.

Je vraagt incidentele opvang aan op het Ouderportaal.

Dagdelen

Bij een kinderdagverblijf neem je incidentele opvang af en factureren we in dagdelen. Een ochtenddagdeel loopt van 8.00 tot 13.00 uur en een middagdagdeel van 13.00 tot 18.00 uur. Bij sommige locaties is er verlengde openingstijd mogelijk voor de ochtend van 7.30 tot 13.00 uur en in de middag van 18.00 tot 18.30 uur.

Bij de buitenschoolse opvang neem je incidentele opvang af en factureren we in principe in lange (12.00 tot 18.00 uur) en korte (15.00 tot 18.00 uur) dagdelen, en in vakanties in hele dagen. Als er onvoorzien op school een dag vrij is, kan een ouder incidentele opvang afnemen indien er voldoende kinderen komen en tegen het incidentele tarief.

Voorwaarden

  • De aanvraag doe je minimaal 24 uur voor de gewenste opvangdag op het Ouderportaal.
  • Een aanvraag voor incidentele opvang kunnen we alleen toezeggen als er voldoende ruimte in de eigen basis- of stamgroep of bij de locatie is. Bij buitenschoolse opvang geldt dat er voor een minimum aantal kinderen opvang gewenst is, als er een extra dag opvang wordt aangevraagd. Je kunt aan de aanvraag voor incidentele opvang geen rechten ontlenen, behalve als hiervoor goedkeuring hebt gehad door de clustermanager.
  • Wanneer je voor meerdere kinderen uit een gezin incidentele opvang aanvraagt, doe je dit voor elk kind afzonderlijk.

Aan het begin van een kalenderjaar ontvang je een jaaropgave over het voorgaande kalenderjaar. Hierop staan ook de incidentele uren die je in dat jaar hebt afgenomen en de jaaropgaaf kun je indienen bij de belastingdienst.

Share This