Facturatie

SPOM Kinderopvang  factureert over twaalf maanden per jaar. Dit doen wij omdat ook de kinderopvangtoeslag en de peutertoeslag in maandelijkse termijnen wordt overgemaakt. De maandlasten voor ouders zijn daarmee evenredig over het jaar verdeeld.

De facturatie van SPOM Kinderopvang  vindt plaats voorafgaand aan de maand waarop de opvang wordt geboden, dit sluit aan bij de betalingssystematiek van de toeslagen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Met een automatische incasso wordt het factuurbedrag omstreeks veertien dagen na de factuurdatum automatisch van uw rekening afgeschreven.

Voor vragen over de overeenkomst of andere zaken kunt u contact opnemen met de afdeling Klantrelaties: registratie@kion.nl

Share This